Tim Lantz
译者 曲艳玲

南极洲

镜头将跟随焦距
赶在一场毫无征兆的降雪前,

我们将瓶中信寄存在寒冰中,等待河水流过。

Tim Lantz
yì zhě Qū Yànlíng

Nán jí zhōu

Jìng tóu jiāng gēn suí jiāo jǜ
Gǎn zài yì chǎng háo wú zhēng zhào de jiàng xuě qián,

Wǒ mén jiāng píng zhōng xìn jì cún zài hán bīng zhōng, děng dài hé shǔi liú guò.